Thứ 207132020

Một Giá Trị Một Niềm Tin

Back Bạn đang ở trang: Trang Chủ Cổ đông Cổ đông thường niên Đại hội cổ đông Đại hội cổ đông 2013

Tài liệu ĐHCĐ 2013

TAILIEUThông tin về ĐHCĐ Quý Cổ Đông có thể theo dõi trực tiếp trên Website Nhà Bè www.capnuocnhabe.vn - www.capnuocnamsaigon.vn hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Tổ Chức hành Chánh 08.54122499

Nghị quyết ĐHCĐ Thường Niên năm 2013

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 55 phút ngày 16 tháng 04 năm 2013, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, Tp. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 Cty CPCN Nhà Bè

  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
  Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày29/06/2006;

  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

  Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

QUYẾT NGHỊ

  Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Phương hướng - nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 (Tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2012

Thông tin về ĐHCĐ Quý Cổ Đông có thể theo dõi trực tiếp trên Website Nhà Bè www.capnuocnhabe.vn - www.capnuocnamsaigon.vn hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Tổ Chức hành Chánh 08.54122499

Thư mời tham dự ĐHCĐ Tải về
Chương trình đại hội Tải về
Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội Tải về
Sơ yếu lý lịch Tải về
Thể lệ bầu cử Tải về
Đơn ứng cử Tải về
Quy chế tham gia đề cử, ứng cử HĐQT BKS Tải về
Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2012 Tải về
Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán Tải về
Báo cáo hoạt động SXKD năm 2011, nhiệm vụ - kế hoạch năm 2012 Tải về
Báo cáo tổng kết 5 năm HĐQT Tải về
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I của BKS Tải về
Báo cáo đánh giá năm 2011 của Ban kiểm soát Tải về
Tờ trình phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011 Tải về
Tờ trình thù lao HĐQT, BKS Tải về
Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012 Tải về

Thông tin được cung cấp từ Phòng TCHC

ĐHCĐ thường niên năm 2012 và hết nhiệm kỳ, đại hội của sự đoàn kết hợp tác và phát triển

Sáng ngày 12/04/2012, Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NHABE WASUCO JSC) đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Tới dự đại hội gồm có: Ông Trần Đình Phú-Tổng Giám Đốc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên, Ông Trần Văn Khuyên - Phó Bí Thư thường trực đảng ủy Tổng công ty. Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là: 100 cổ đông. Với: 8.422.628 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 77,2% vốn điều lệ.

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2012

 BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 12 tháng 04 năm 2012, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, H2 lô A Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, Tp. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè được tiến hành với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 58 cổ đông, với 8.263.528 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 75,81% vốn điều lệ.
Nội dung Đại hội:


  Khai mạc: Bà Trương Thụy Thu Thảo tiến hành phần nghi thức khai mạc bao gồm:
 • Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
 • Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):

 • Ông Nguyễn Doãn Xã – Trưởng ban
 • Nguyễn Thị Như Lan – Ủy viên
 • Ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên
 • Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Nguyễn Doãn Xã – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp đến 9 giờ , cụ thể là: Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 58 cổ đông, với 8.263.528 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 75,81% vốn điều lệ.

 • Thống nhất danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu

Với 100% số phiếu chấp thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch (gồm 03 người):

Ông Võ Quang Châu – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Cấp nước Nhà Bè
Ông Bùi Việt – Thành viên HĐQT
Ông Hứa Trọng Nghi – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

Đoàn Thư ký (gồm 02 người):
Nguyễn Ngọc Trang
Đặng Bảo Ngọc

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):
Ông Đỗ Văn Sinh – Trưởng ban
Ông Huỳnh Tấn Phi – Ủy viên
Ông Trần Phạm Đăng Khoa – Ủy viên

Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội và Chương trình Đại hội:
Ông Võ Quang Châu trình bày (tài liệu đính kèm).
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội và chương trình Đại hội.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Phương hướng - nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:
Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Phương hướng - nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau (chi tiết trong Báo cáo đính kèm):
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:


Các chỉ tiêu

Đvt

Kế hoạch năm 2011

Thực hiện

Tỷ lệ %

Năm 2010

Năm 2011

Cùng kỳ năm trước

Kế hoạch năm 2011

 • KINH DOANH

Sản lượng

m3

46.530.000

43.319.000

46.627.000

107,64

100,21

Doanh thu

Tr. đồng

338.454

266.443

339.372

127,53

100,40

Tỷ lệ thực thu đương niên

%

99,00

99,83

99,50

99,67

100,51

Thay ĐHN cỡ nhỏ

Cái

17.000

9.928

17.916

180,46

105,39

Thay ĐHN cỡ lớn

Cái

30

37

31

83,78

103,33

Gắn ĐHN

Cái

5.000

6.323

5.524

87,36

110,48

Tỷ lệ thất thoát nước

%

29

32

26,37

 

 

 • ĐẦU TƯ XDCB

 

 

 

 

 

 

Phát triển mạng lưới cấp nước

m

22.863

9.277

29.932

322,65

130,92

Cải tạo mạng lưới cấp nước

m

8.799

5.795

8.779

151,49

100,00

Tỷ lệ hộ dân cấp nước sạch

%

93,00

92,41

93,58

101,27

100,62

 • KINH DOANH KHÁC

 

 

 

 

 

 

Nước tinh khiết

Tr. đồng

2.100

 

2.309

 

109,52

Vôi

Tr. đồng

10.000

 

11.555

 

115,55

Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch năm 2012:


Các chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch năm 2012

 • KINH DOANH

 

 

Sản lượng

m3

48.000.000

Doanh thu

Triệu đồng

375.896

Tỷ lệ thực thu đương niên

%

99,00

Gắn ĐHN

Cái

4.000

Thay ĐHN cỡ nhỏ

Cái

10.000

Thay ĐHN cỡ lớn

Cái

30

Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch

%

94,27

 • ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

 

Phát triển mạng lưới cấp nước

m

16.228

Cải tạo mạng lưới cấp nước

m

2.327

 • KINH DOANH KHÁC

 

 

Doanh thu sản xuất nước tinh khiết đóng chai

Triệu đồng

2.500

Kinh doanh vôi

Triệu đồng

12.200

 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

Ông Hứa Trọng Nghi trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 (tài liệu đính kèm).
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.

 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011

Bà Phạm Minh Hồng – Trưởng Ban kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 (Báo cáo đính kèm).
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.

 • Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011:

Ông Bùi Việt trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011 (Tờ trình đính kèm), với một số chỉ tiêu chính như sau:
Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2011:


STT

Khoản mục

Giá trị (đồng)

1

Doanh thu và thu nhập khác

370.180.042.179

2

Chi phí

343.497.880.960

3

Lợi nhuận trước thuế

26.682.161.219

4

Thuế thu nhập doanh nghiệp

4.212.798.664

5

Lợi nhuận sau thuế

22.469.362.555

Trích lập các quỹ và chia cổ tức:


STT

Khoản mục

Giá trị (đồng)

%/Lợi nhuận sau thuế (%)

1

Quỹ dự phòng tài chính

2.309.362.555

10,28

2

Quỹ đầu tư phát triển

3.100.000.000

13,80

3

Quỹ khen thưởng Ban điều hành

480.000.000

2,13

4

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

3.500.000.000

15,58

5

Chia cổ tức 12% /vốn điều lệ

13.080.000.000

58,21

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011.

 • Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012

Ông Bùi Việt trình bày Tờ trình Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 (Tờ trình đính kèm).
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2012 là 462.000.000 đồng/năm, cụ thể như sau:
- Chủ tịch HÐQT : 4.400.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HÐQT và Trưởng BKS : 3.850.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.750.000 đồng/người/tháng

 • Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012

Ông Hứa Trọng Nghi trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012 (Tờ trình đính kèm).
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 như sau:

 • Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - số 1 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội;
 • Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Số 229 Đồng Khởi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
 • Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY - số 136 (tầng 5 - 6) Hồng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2007 – 2012)

Ông Võ Quang Châu trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2007 – 2012) (báo cáo đính kèm).
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ I (2007 – 2012).

 • Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2007 – 2012)

Ông Lê Hữu Dương trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ I (2007 – 2012) (báo cáo đính kèm).
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ I (2007 – 2012).

 • Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017)

Ông Bùi Việt trình bày Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2012 – 2017) (quy chế đính kèm).
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2012 – 2017).

 • Danh sách các ứng viên tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017)

Ông Bùi Việt đọc danh sách các ứng viên tham gia ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2012 – 2017) như sau:
Danh sách các ứng cử viên HĐQT (theo thứ tự A, B, C...) gồm có:

 • Ông Võ Quang Châu ................ Tỷ lệ đề cử đạt 13,36%/vốn điều lệ
 • Ông Cao Thanh Định ............... Tỷ lệ đề cử đạt 5,00%/vốn điều lệ
 • Ông Hứa Trọng Nghi................ Tỷ lệ đề cử đạt 13,36%/vốn điều lệ
 • Ông Hà Thanh Trung................ Tỷ lệ đề cử đạt 13,36%/vốn điều lệ
 • Ông Bùi Việt ............................. Tỷ lệ đề cử đạt 5,00%/vốn điều lệ
 • Ông Nguyễn Doãn Xã .............. Tỷ lệ đề cử đạt 13,36%/vốn điều lệ

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất danh sách các ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017) gồm các vị có tên nêu trên.
Danh sách các ứng cử viên BKS (theo thứ tự A, B, C...) gồm có:

 • Ông Lê Hữu Dương................. Tỷ lệ đề cử đạt 17,81%/vốn điều lệ
 • Phạm Minh Hồng............... Tỷ lệ đề cử đạt 17,81%/vốn điều lệ
 • Nguyễn Thị Ngọc Linh ...... Tỷ lệ đề cử đạt 5,00%/vốn điều lệ
 • Lê Thị Thu Trang ............... Tỷ lệ đề cử đạt 5,00%/vốn điều lệ
 • Võ Thị Cẩm Tú ................... Tỷ lệ đề cử đạt 17,81%/vốn điều lệ

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất danh sách các ứng cử viên BKS nhiệm kỳ II (2012 – 2017) gồm các vị có tên nêu trên.

 • Thể lệ bầu cử

Ông Đỗ Văn Sinh – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử.
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử.
Đến 10 giờ 30 phút, số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 100 cổ đông, với 8.422.628 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 77,27% vốn điều lệ.

 • Công bố kết quả bầu cử

Ông Đỗ Văn Sinh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:
Kết quả bầu HĐQT: gồm 6 thành viên (theo thứ tự A, B, C, ...):

 • Ông Võ Quang Châu tỷ lệ trúng cử đạt 100,03%
 • Ông Cao Thanh Định tỷ lệ trúng cử đạt 100,10%
 • Ông Hứa Trọng Nghi tỷ lệ trúng cử đạt 100,27%
 • Ông Hà Thanh Trung tỷ lệ trúng cử đạt 99,09%
 • Ông Bùi Việt tỷ lệ trúng cử đạt 100,26%
 • Ông Nguyễn Doãn Xã tỷ lệ trúng cử đạt 100,25%

Kết quả bầu BKS: gồm 5 thành viên (theo thứ tự A, B, C, ...):

 • Ông Lê Hữu Dương tỷ lệ trúng cử đạt 100,24%
 • Phạm Minh Hồng tỷ lệ trúng cử đạt 100,24%
 • Nguyễn Thị Ngọc Linh tỷ lệ trúng cử đạt 100,07%
 • Lê Thị Thu Trang tỷ lệ trúng cử đạt 99,52%
 • Võ Thị Cẩm Tú tỷ lệ trúng cử đạt 99,93%
 • Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát

HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2012 – 2017) họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.
Ông Võ Quang Châu công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Doãn Xã.
Ngoài ra, HĐQT cũng tiến hành bổ nhiệm các nhân sự sau:
Giám đốc: Ông Hứa Trọng Nghi
Phó Giám đốc Kỹ thuật: Ông Võ Nhật Trân
Phó Giám đốc Quản trị - Tài chính: Ông Phạm Chí Thiện
Kế toán trưởng: Bà Lê Thị Kim Thúy
Bà Phạm Minh Hồng công bố kết quả bầu Trưởng BKS là bà Phạm Minh Hồng.

 • Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2011 của Đại hội đồng cổ đông:

Bà Nguyễn Ngọc Trang thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và ông Võ Quang Châu trình bày Nghị quyết cuộc họp thường niên 2012 của ĐHĐCĐ.
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2012 của ĐHĐCĐ.
Đại hội kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

Tải file Biên bản ĐHCĐ tại đây Biên bản được cung cấp từ Phòng TCHC

Thăm dò ý kiến

Tác hại thất thoát nước là gì?

Thất thoát nước là thất thoát tiền - 18.8%
Thất thoát nước làm tăng giá thành sản xuất - 5.9%
Thất thoát nước làm giảm tài nguyên nước - 7.9%
Gây tổn hại cho các công trình hạ tầng - 0%
Tất cả các ý kiến trên - 67.3%

Tổng bình chọn: 101
The voting for this poll has ended on: 30 04 2014 - 00:00
 • Tin mới nhất

 • Xem nhiều

 

Book ReviewĐịa chỉ: 1179, đường Nguyễn Văn Linh,
khu phố 4 P. Tân Phong - Q.7 - TPHCM
ĐT: Hotline 19001210 -Fax: 08.5412.2500
Website: www.capnuocnhabe.vn - www.capnuocnamsaigon.vn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.